ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ 2565