โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมผ่านการประเมินผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ได้นำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. และผลงานผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการให้ได้รับการประเมินในระดับดีมาก และนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2564