ประวัติโรงเรียน

ก.ค.  พ.ศ. 2444
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2444 เปิดสอนครั้งแรกในระดับประถมศึกษา โดยอาศัยศาลาวัดศรีมงคล ต.วัดป่า อ.วัดป่า จังหวัดหล่มสัก เป็นสถานที่เรียนใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหล่มสัก หล่มวิทยาคาร มีนายบุญทัน เป็นผู้บริหารคนแรก

  พ.ศ. 2453
นักเรียนมีจำนวนมากขึ้นทางการจึงรื้อบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดหล่มสักไปก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมในที่ธรณีสงฆ์ วัดศรีมงคลเปิดสอนในระดับประถมศึกษามีหนังสือ 3 เล่ม คือ แบบเรียนเร็วเล่ม 1 เล่ม 2 และพลเมืองดี
เมื่อเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2453 พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จสวรรคต นำความเศร้าโศก ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา พระเลิศแหล่งหล่ม ผู้ว่าราชการเมืองหล่มศักดิ์ร่วมกับข้าราชการและเสมียนพนักงานในเมืองหล่มศักดิ์ บริจาคทรัพย์จัดการก่อสร้าง โรงเรียนขึ้นหลังหนึ่งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่ยังไม่ทันสำเร็จ พ.ศ.2457 พระเลิศแหล่งหล่ม ผู้ว่าราชการเมืองหล่มศักดิ์ ผู้จัดการก่อสร้างต้องพักราชการ การก่อสร้างโรงเรียนจึงหยุดพักไปชั่วคราว
พ.ศ.2457 พระพินิจนรคดี ผู้ว่าราชการเมืองหล่มสัก (พระยาวจีสัตยารักษ์) ได้เป็นผู้จัดการก่อสร้างอาคารเรียนต่อจากพระเลิศแหล่งหล่มจนแล้วเสร็จและได้เปิดสอนระดับมัธยม 1
ตามหนังสือที่ 43/2100 ลงวันที่ 13 มีนาคม พุทธศักราช 2458 พระพินิจนรคดี ผู้ว่าราชการเมืองหล่มศักดิ์ ได้ขอประทานนามโรงเรียนนี้เพื่อเป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศ แด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ผ่านมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เพื่อขอพระราชทานกราบทูล ถึง มหาอำมาตย์เอกพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงปราจิณกิติบดี ราชเลขานุการ กรมราชเลขานุการ ทรงกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วทรงโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามโรงเรียนนี้ว่า “ศักดิ์วิทยาคาร” เมื่อ พุทธศักราช 2459

  พ.ศ. 2457
เปิดสอนชั้นเตรียมประถม-ประถม 5 และระดับมัธยม 1

  พ.ศ. 2458
พระพระพินิจนรคดี ผู้ว่าราชการเมืองหล่มสัก (ต่อมาเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาวจีสัตยารักษ์) ได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียนให้ตั้งอยู่ใกล้กับจวนเจ้าเมือง

  พ.ศ. 2459
เปิดทำการสอนถึงระดับมัธยมศึกษา

  พ.ศ. 2461
ย้ายโรงเรียนไปตั้ง ณ สถานที่ซึ่งเป็นบริเวณตลาดสดเทศบาลหล่มสักในปัจจุบัน (2515)

  พ.ศ. 2465
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนประจำจังหวัดหล่มสัก “ศักดิ์วิทยาคาร”

  พ.ศ. 2474
ทางราชการยุบจังหวัดหล่มสักเป็นอำเภอหล่มสักขึ้นต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงลดฐานะโรงเรียนมาเป็นโรงเรียนประจำอำเภอหล่มสัก “ศักดิ์วิทยาคาร” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนหล่มสัก “ศักดิ์วิทยาคาร”

  พ.ศ. 2477
ให้นักเรียนโรงเรียนประจำอำเภอชายและโรงเรียนสตรีเรียนร่วมกันอย่างสหศึกษา

  พ.ศ. 2490
ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประจำอำเภอหล่มสัก” จังหวัดเพชรบูรณ์

 พ.ศ. 2505
เทศบาลตำบลหล่มสักต้องการสถานที่ที่ตั้งของโรงเรียน มาก่อสร้างเป็นตลาดสด จึงทำสัญญาแลกเปลี่ยนที่ดินกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดซื้อที่ดินเอกชนจาก 11 เจ้าของในเนื้อที่ ประมาณ 33 ไร่ 57 ตารางวาเพื่อก่อสร้างโรงเรียนแทนที่เดิม

  พ.ศ. 2506
ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนนเทศบาล 1 ตำบลหล่มสัก ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันและยังคงใช้ชื่อว่าโรงเรียนหล่มสัก “ศักดิ์วิทยาคาร” ตามเดิมปรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มาเป็นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ตามแผนการศึกษา

  พ.ศ. 2513
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบท (คมช.) และในปีเดียวกันก็ได้เข้าโครงการมัธยมศึกษาประสมแบบ 2 อีกด้วย

  พ.ศ. 2514
25 มิ.ย. เลื่อนฐานะจากผู้บริหารจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ข้าราชการพลเรือน สามัญชั้นเอก
5 ส.ค. กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้รวมโรงเรียนสตรีหล่มสัก “สตรีวิทยา” และโรงเรียนหล่มสัก “ศักดิ์วิทยาคาร” และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม” โดยยังไม่ได้มาเรียนรวมกัน
14 ธ.ค. รับมอบงานจากโรงเรียนสตรีหล่มสัก “สตรีวิทยา” แต่ยังคงเรียนที่สถานที่เดิม และในปี พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง

  ปีการศึกษา 2515
17 พ.ค. 2515 นักเรียนชายหญิงเรียนรวมกันในชั้นมัธยมศึกษาซึ่งมีถึง 11 ห้องเรียน แต่ยังคงเรียนอยู่ที่โรงเรียนสตรีหล่มสัก “สตรีวิทยา” เดิมได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานอาชีวเกษตร 1 หลัง
18 พ.ค. สร้างอาคาร 216 แล้วเสร็จ
21 ก.ค. นักเรียนทั้งหมดมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมจนถึงปัจจุบัน