รายชื่อผู้สมัครสอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ข้อมูลเมื่อ 2021-04-29 10:22:39

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์


# ชื่อ - นามสกุล ชั้น ห้องสอบ เลขที่นั่ง จากช่องทาง
141 เด็กชายสุกฤษฎิ์ ยิ่งยง ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 54 ออนไลน์
142 เด็กชายพศิน โชติเนตร ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 46 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
143 เด็กหญิงวิภาวี อุ้ยวงค์ษา ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 55 ออนไลน์
144 นางสาวนันท์ลินี ภูริสุพัฒน์สกุล ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 3 43 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
145 เด็กหญิงกรกนก สิงห์โต ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 56 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
146 เด็กหญิงอรนิภา จันศรี ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 47 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
147 นางสาวสิริเพ็ญ ตุ้มมาก ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 3 44 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
148 เด็กหญิงศศิประภาพร วันยาเดช ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 57 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
149 นางสาวศรุดา นิ่มแสวงสกุล ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 3 45 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
150 เด็กหญิงจิราภรณ์ เพชรนาค ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 48 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
151 นายปภังกร รัตนมาลา ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 3 46 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
152 เด็กหญิงจรรยาพร วงค์ไทย ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 58 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
153 นายธนาภวินท์ แสนยศ ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 3 47 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
154 เด็กหญิงศิริรัตน์ พิศคำ ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 49 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
155 เด็กชายปภาคุณ คุณประเสริฐ ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 59 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
156 นางสาวกนกอร ดอกแก้ว ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 3 48 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
157 เด็กหญิงนันท์นภัส แสงมณี ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 50 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
158 นายไกรวิชญ์ บุญทอง ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 3 49 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
159 เด็กหญิงจีรวรรณ จันเพชร ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 60 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
160 นายธนิศร ทวีสุข ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 3 50 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

  • เลขที่ 15 ถนนเทศบาล 1 ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 056701755