รายชื่อผู้สมัครสอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ข้อมูลเมื่อ 2021-04-29 10:22:39

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์


# ชื่อ - นามสกุล ชั้น ห้องสอบ เลขที่นั่ง จากช่องทาง
121 เด็กหญิงธัญธร ทองสวย ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 41 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
122 เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์ นิ่มน้อย ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 48 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
123 นางสาวมาลีวัลย์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 2 34 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
124 นางสาวสุภาวิตา ปาระวัน ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 2 35 ออนไลน์
125 นายวีรพล แสงแก้ว ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 2 36 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
126 เด็กหญิงภัทรปภา เครือมิ ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 42 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
127 นายสหรัฐ พรมชา ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 2 37 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
128 นางสาวกรชนก พรมสมบูรณ์ ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 2 38 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
129 เด็กหญิงปิยะนาต ศรีอนงค์ ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 43 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
130 เด็กหญิงศดานันท์ เกี้ยวกระโทก ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 49 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
131 นางสาวสิริณัฏฐ์ หมื่นกึ้น ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 2 39 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
132 เด็กหญิงสุภาวดี เพ็ชรแก้ว ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 44 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
133 นายจิณณวัตร สุกต่าย ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 2 40 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
134 เด็กหญิงณัฏฐณิชา นงภา ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 50 ออนไลน์
135 นายสุทธิพงษ์ สีดี ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 3 41 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
136 เด็กชายพิชยเทพ พิลึก ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 51 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
137 นายบรรณสรณ์ ศรีทอง ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 3 42 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
138 เด็กหญิงพัทธลธิดา อุตม์อ่าง ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 52 ออนไลน์
139 เด็กหญิงพิชญธิฎา ธิกะ ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 53 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
140 เด็กชายสิรภพ บรรจงทอง ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 45 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

  • เลขที่ 15 ถนนเทศบาล 1 ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 056701755