รายชื่อผู้สมัครสอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ข้อมูลเมื่อ 2021-04-29 10:22:39

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์


# ชื่อ - นามสกุล ชั้น ห้องสอบ เลขที่นั่ง จากช่องทาง
781 เด็กหญิงพิญฌญาพัชฎ์ วรารักษ์วัฒนกุล ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 14 262 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
782 เด็กชายวัชรวิชญ์ บานเย็น ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 9 174 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
783 เด็กชายธีรพงศ์ จันทรังษ์ ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 9 175 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
784 เด็กหญิงชุณาภัคษา เกษามูล ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 18 347 ออนไลน์
785 นางสาววิชญากานต์ ปัดมา ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 14 263 ออนไลน์
786 นางสาววรรณธศิณี ปักอินทรีย์ ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 14 264 ออนไลน์
787 เด็กชายจักรพันธ์ ชุมเสน ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 18 348 ออนไลน์
788 นายธนดล พวงสันเทียะ ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 14 265 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
789 เด็กหญิงจิดาภา ภักดี ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 18 349 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
790 เด็กหญิงณัฐฐาณิกา ขันมาก ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 18 350 ออนไลน์
791 เด็กชายณัฐกิตติ์ บางสิม ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 18 351 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
792 นางสาวศศิธร ละคร ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 14 266 ออนไลน์
793 นายหัฏฐกร ประจง ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 14 267 ออนไลน์
794 นายธราดล ยวงนุ่น ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 14 268 ออนไลน์

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

  • เลขที่ 15 ถนนเทศบาล 1 ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 056701755