รายชื่อผู้สมัครสอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ข้อมูลเมื่อ 2021-04-29 10:22:39

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์


# ชื่อ - นามสกุล ชั้น ห้องสอบ เลขที่นั่ง จากช่องทาง
61 เด็กหญิงพัชรธิดา เนตรพูน ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 20 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
62 เด็กหญิงอธิชนัน หึกขุนทด ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 27 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
63 เด็กชายจรูญศักดิ์ ทองหา ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 28 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
64 เด็กหญิงกนกพร ไชยขวัญดี ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 21 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
65 เด็กชายณัฐพัฒน์ กันดี ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 29 ออนไลน์
66 เด็กหญิงมนัสนันท์ อ่อนโสม ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 30 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
67 เด็กชายธิติพัฒน์ ราชอาจ ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 22 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
68 เด็กหญิงณัฐริกา น้อยแก้ว ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 31 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
69 เด็กหญิงอินทิรา ฤๅชา ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 23 ออนไลน์
70 เด็กชายภวัต ปัญญาชนวัฒน์ ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 32 ออนไลน์
71 เด็กหญิงพิมลวรรณ จันทร์แซ ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 1 16 ออนไลน์
72 เด็กชายพงศกร หาพุทรา ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 24 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
73 เด็กหญิงชนิสรา ยินดี ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 33 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
74 เด็กหญิงณฐนันทพร กันเพียง ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 25 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
75 เด็กหญิงวิชญาพร ศรขำ ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 26 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
76 เด็กชายสุวิจักขณ์ สิงห์ลอ ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 27 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
77 นางสาวสิริกร กรชนะภัสร์ ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 1 17 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
78 เด็กชายปริญญา กันภัย ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 28 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
79 เด็กหญิงพิชญ์สินี กลิ่นอุบล ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 29 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
80 เด็กชายกันตพล ศรีสะอาด ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 30 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

  • เลขที่ 15 ถนนเทศบาล 1 ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 056701755