รายชื่อผู้สมัครสอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ข้อมูลเมื่อ 2021-04-29 10:22:39

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์


# ชื่อ - นามสกุล ชั้น ห้องสอบ เลขที่นั่ง จากช่องทาง
1 เด็กหญิงกวิสรา บัวทุม ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 1 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
2 เด็กชายวรเดช พลหนองหลวง ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 1 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
3 นางสาวรุ่งไพลิน คำร่วง ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 1 1 ออนไลน์
4 เด็กหญิงพิชนาถ อินทรจันทร์ ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 2 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
5 เด็กชายภูริชกานต์ เจริญศรี ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 3 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
6 เด็กหญิงณัฐธิดา แหล้ทอง ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 2 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
7 เด็กหญิงอภิชญา อนุสนธิ ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 4 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
8 เด็กหญิงชนัญธิดา หลักลอย ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 3 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
9 นางสาวสุทินัน จันมา ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 1 2 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
10 เด็กชายเตชินท์ เปลยพลอย ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 4 ออนไลน์
11 เด็กชายภัทรพล ปิ่นไชโย ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 5 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
12 เด็กหญิงืชิตาภา นนบุญตา ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 5 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
13 เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีปรมทุม ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 6 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
14 เด็กชายณัฐวรา บุตรา ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 6 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
15 นายพันธวัช งามฉลาด ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 1 3 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
16 เด็กชายศุภณัฐ ทิพย์รัตน์ ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 7 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
17 นายวีระวุฒิ พาแก้ว ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 1 4 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
18 เด็กหญิงกชนิภา ปล้องแก้ว ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 8 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
19 เด็กหญิงวรัชยา บุตรา ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 7 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
20 เด็กชายพงศกร นนท์ฤาชา ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 9 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

  • เลขที่ 15 ถนนเทศบาล 1 ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 056701755