ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบ LSW Pre-test

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนสอบ LSW Pre-test ครั้งที่ 1

โดยการพิมพ์ชื่อของตนเอง หรือ โรงเรียน ในช่องค้นหา