[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
รวมเพจ Facebook LSWK

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม :: 

Lomsak Wittayakhom School

=> งานสารสนเทศวิชาการ ลส.ว.

=> ภาพกิจกรรมโรงเรียน

=> สภานักเรียน ลส.ว.

ตรวจสอบผลการเรียน

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน(SDQ)

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน(SDQ)

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ
Click ดูประวัติ
นางนพรรณ ศิริภาพ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
Click ดูประวัติ
นายมนตรี พลทา
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
Click ดูประวัติ
นายปิยนาฏ ชาอุ่น
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสุธีรัตน์ เรืองสกุล
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสุพรรณ อินดีคำ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางกัญญณัช ทองมาก
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายวิชัย วิเศษน้อย
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางเพชรไทย ศรีบุรินทร์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุทธิวรรณ อินน้อย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางพรพรหม โสภา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาววรรณ สร้อยพลอย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายคิดทนก อินทกนก
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสิริลักษณ์ ดำมินเศก
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางวรรณภา ปัญญาศักดิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายอุดม คำมั่น
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายสันต์ชัย มานิมนต์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุดใจ ภูมิใหญ่
ครู
Click ดูประวัติ
นายมนัส คำเมือง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายไชยรัตน์ จันทร์สุริย์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
10 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
16 : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน