[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
รวมเพจ Facebook LSWK

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม :: 

Lomsak Wittayakhom School

=> งานสารสนเทศวิชาการ ลส.ว.

=> ภาพกิจกรรมโรงเรียน

=> สภานักเรียน ลส.ว.

ตรวจสอบผลการเรียน

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน(SDQ)

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน(SDQ)

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวพุดตาล ศรีเมฆ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
Click ดูประวัติ
นางกัญญา ศักดาเดช
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
Click ดูประวัติ
นางปิยพร สรรพช่าง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
Click ดูประวัติ
นายบัณฑิต ศักดาเดช
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายสหภัส แร่นาค
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางวรรณี ทองสุข
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางมัลลิกา จอมจันทรกานต์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวปาริชาติ ตันมี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางนวกานต์ พาตา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางภาวินี จันทร์ทิพย์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวบุปผชาติ นำภา
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายณัฐวัฒน์ จำรัสไชยวงศ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาววัชราภรณ์ ฉัตรวิโรจน์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางพจนันท์ ฤกษ์พึ่งดี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวยุพารัตน์ แสนอินทร์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสุภานิช เหล่าแช่ม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวดาลัด มหาชัย
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวประกายเพชร พรมแสง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Click ดูประวัติ
Mr.Wang Yongjie
Click ดูประวัติ
Mr.Feng Han
Click ดูประวัติ
Mr.Danh Wan Na
Click ดูประวัติ
Mss.Achareee Parichaiwat
Click ดูประวัติ
นางสาวสาวิตรี ฉะฉาน
ครู
Click ดูประวัติ
Mr.Chatchai Khobun
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
10 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
16 : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน