<%'หัวเว็บ%>
<%'เมนูหลัก%>


การจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

ด้วยทางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมได้มีโครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนในเรื่องการสร้าง คุณธรรม ขวัญกำลังใจ ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตการศึกษาต่อ รวมทั้งการวางตนในสังคมในอนาคต ให้กับนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยมีกำหนดการจัดงาน ชั้น ม.6 วันพฤหัสบดี 19 กุมภาพันธ์ 2552 และ ชั้น ม.3 ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ณ หอประชุมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

ภาพกิจกรรมอยุ่ในระหว่างการดำเนินงาน


<%'เว็บตอนท้าย%>