[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link - ที่น่าสนใจ
Samakom Lomsak

เฟสบุค สมาคม "หล่มสัก"

Samakom Lomsak

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

 

ตรวจสอบผลการเรียน

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
โดย : admin
เข้าชม : 167
อังคาร ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
A- A A+
        

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ ๓๑๘ ล./๕๕-ก (OY) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง    ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  วงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน เงิน ๒๑,๙๗๘,๐๐๐,๐๐ บาท  (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)                
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.lomsak.ac.th/ หรือ ww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖๗๐๑๗๕๕ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายัง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ผ่านทางอีเมล์ sursad0811@obecmail.obec.go.th โดยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.lomsak.ac.th/ และ www.gprocurement.go.th

แบบอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ก
https://drive.google.com/open?id=0BxXQFVlyVsyuT2p0Y1laNWRoWTg

รายละเอียดอื่นๆ
https://drive.google.com/open?id=0BxXQFVlyVsyuUExUWTFUZDBpZUE

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
https://drive.google.com/open?id=0BxXQFVlyVsyuWTlfYTI4NmN1Y0U

ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
https://drive.google.com/open?id=0BxXQFVlyVsyuRFRWSUM3UVBNdTg

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 5/ม.ค./2560
      ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก (OY) 26/ธ.ค./2559
      ประกาศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 6/ธ.ค./2559
      ประกาศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 29/พ.ย./2559
      ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 15/ก.พ./2559