Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\AppServ\www\2016\includes\class.mysql.php on line 163
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link - ที่น่าสนใจ
Samakom Lomsak

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

Lomsak Wittayakhom

ตรวจสอบผลการเรียน

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ
Click ดูประวัติ
นางนวลปรางค์วงศ์อุ้ย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายสรวิศ พรมอ่อน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายประจวบ วงษ์มีนา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางนวลจันทร์ ชูศรี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายพงส์ภวิษณ์ ระตะขันธ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางพนมพร สุริโย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวกัญญา ไชยสิงห์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาว ณราภรณ์ บุญกิจ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวหิรัญญา แก้วโก
ครู คศ1
Click ดูประวัติ
นายยศสรัล สีมา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางนุชนาฎ ภักดี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายเชิดศักดิ์ ศรีเมือง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสุธีรัตน์ ประสาทพร
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางจิรวรรธ กมลเสถียร
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางคนึงนุช สิงห์นนท์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยตรี วุฒิพงศ์ หอมหวน
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพรพิมล ใจแสง
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
10 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
16 : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน