[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link - ที่น่าสนใจ
Samakom Lomsak

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

Lomsak Wittayakhom

ตรวจสอบผลการเรียน

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
Click ดูประวัติ
นางโปรยทิพย์ ทัพภมาน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายสนั่น สีอ่อน
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
Click ดูประวัติ
นางพรรลุณี บุมี
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวฑิฆัฆพร หุตาจารย์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายไพฑูรย์ มั่นคง
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวนิทร์พร รักษาบุญ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภาพร มงคลวัจน์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางนิรัน บุญมาติด
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวศุภลักษณ์ คำมุง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางพรสมัย กาวน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายวัฒนา เดชรักษา
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางพัชนี ตรีศณ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางทัศนา เกตุพันธุ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางดาวประกาย ไชยวงศ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายสำราญ เวียงวิเศษ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
10 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
16 : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน